Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen besloten vennootschap ‘Poldersport’, hierna ook ‘de opdrachtnemer’, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Poldersport opdracht geeft of heeft gegeven, hierna ‘de opdrachtgever’.
2. Als overeenkomst wordt aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.
3. Indien de opdrachtgever een maatschap, vennootschap of rechtspersoon is, zijn algemene voorwaarden van opdrachtgever niet op de overeenkomst van toepassing.

Artikel 2: Betaling

1. Betaling dient te geschieden per bank of per giro of contant in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient 14 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur 75% van het overeengekomen bedrag te zijn voldaan op rekening van Poldersport, het restant dient binnen 3 weken na ontvangst van de eindfactuur te zijn voldaan. Hiervoor verstrekt Poldersport een factuur. Indien niet voor aanvang van de activiteiten 75% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient dit contant te worden betaald.
3. Contant betaling dient plaats te vinden op de dag van en direct na afloop van de door Poldersport georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.
4. Indien binnen 3 weken na afloop van de activiteiten geen betaling heeft plaatsgevonden, is er sprake van verzuim en is Poldersport gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.
5. Kosten die Poldersport dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen komen voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijks incassokosten worden gesteld op 15% van de vordering. Een betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde renten en daarna op de hoofdsom.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen.

1. Poldersport organiseert begeleide activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen. Het minimum aantal van 10 personen geldt niet voor het kanovaren en het boerengolf, indien deze activiteiten solitair zijn geboekt.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Poldersport hanteert een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
4. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 5 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 5 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 5 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren

1. Annuleren kan zonder kosten tot 60 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 25% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
4. Bij annulering binnen 14 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.
5. Annulering dient altijd per aangetekende brief te geschieden.

Artikel 5: Verplichtingen van de opdrachtgever en deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer.

1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie.)
3. Deelname geschiedt op eigen risico. Niet meedoen aan bepaalde onderdelen zal geen nadelige gevolgen hebben op het wedstrijdverloop.
4. Poldersport en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemers in gevaar komt. Poldersport zal in dit geval haar best doen het programma toch doorgang te laten vinden.
6. Poldersport behoudt zich het recht voor om personen of groepen te verbieden om met activiteiten te starten wanneer zij duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het factuurbedrag wordt hiervoor niet aangepast. Alcohol voor het sporten raden wij af maar is desondanks niet verboden. Alleen met toestemming van de hoofdboeker schenken wij alcohol, maar met mate.